TEKLİF FORMU

Kişisel Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 10.03.2018 tarihli Tebliği md. 4/2 uyarınca başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir; aksi halde başvuru hiç yapılmamış sayılır.

 

I. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLAN BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı/Soyadı                        : …………………………………………………………

TC Kimlik Numarası         : …………………………………………………………

Elektronik Posta Adresi  : ……………………………………………………….

Cep Telefonu                    : ………………………………………………………..

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. KURUMUMUZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ

 

(  ) Çalışan         (  ) Eski Çalışan

(  ) Ziyaretçi       (  ) Müşteri

 (  ) Diğer: ………………………

 

Müşteriler                                                                :

Çalışanlar İçin ; Bağlı Olduğunuz Departman     :

Eski Çalışanlar İçin ; Ayrıldığınız Departman       :

Ziyaretçiler için ; Ziyaret Ettiğiniz Birim               :

                                Ziyaret Sebebiniz                     :

III.BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Yöntemi

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden Başvuru

 

Ferhatpaşa Mah.Ferhatpaşa Yolu Cad.SDE Yıldız Plaza No:69 Ataşehir İSTANBUL

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazınız

Noter vasıtasıyla tebligat

 

Ferhatpaşa Mah.Ferhatpaşa Yolu Cad.SDE Yıldız Plaza No:69 Ataşehir İSTANBUL

Tebligat zarfının üzerine “KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazınız

 

IV.TALEP KONUSU VE KANUNİ DAYANAKLARI

1- Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. *KVKK Madde 11/1,a

2- Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. * KVKK Madde 11/1,b

3- Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. * KVKK Madde 11/1,c

4- Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. * KVKK Madde 11/1,ç

5- işisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. * KVKK Madde 11/1,d

(Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirtiniz ve doğruluğunu teyit edici belgeleri ekte gönderiniz)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Kişisel verilerimin KVKK’nın yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ( )  veya yok edilmesini ( ) istiyorum.(Talebiniz doğrultusunda kutucuğu işaretleyiniz) KVKK Madde 11/1,e

7- Talep No. 5’te eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğümü belirttiğim kişisel verilerimin aktarılmış ise aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum. * KVKK Madde 11/1,f

8- Talep No. 6’da talep ettiğim işlemin, kişisel verilerimin aktarılmış ise aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum. * KVKK Madde 11/1,f

9- Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum. * KVKK Madde 11/1,g

 Analize konu olduğunu düşündüğünüz kişisel verinizi ve analiz sonucunu belirtiniz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..

10-Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum. * KVKK Madde 11/1,ğ

Zararın hangi kişisel verinizle ilgili ortaya çıktığını belirtiniz ve zararı doğrulayıcı/destekleyici (mahkeme kararı, kurul kararı, fatura vb) belgeleri ekte gönderiniz. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..

V.TALEBİNİZLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Yıldız İnşaat Taah.Tic. ve San.Ltd.ŞTİ ’ nin tarafından işlenmesine izin vermekteyim

Başvuru tarafıma

(  ) Elektronik posta yoluyla

(  )Tebligat adresime fiziki posta yoluyla gönderilerek bilgi verilmesini rica ederim

Başvuruda bulunan kişinin;

 Adı, Soyadı      :

 İmzası               :

 Başvuru Tarihi :