TEKLİF FORMU

Aydınlatma Metni

YILDIZ İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.yildizinsaat.com.tr  web adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu

 Yıldız İnşaat Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti ( “Yıldız İnşaat “)

Mersis No   : 0965014853000012

İnternet Adresi   : http://www.yildizinsaat.com.tr/icerik/1/Hakkimizda.html

Telefon Numarası  : 0 (216) 576 50 51

Mail Adresi   : muhasebe@yildizinsaat.com.tr

Adres : Ferhatpaşa Mah.Ferhatpaşa Yolu Cad. SDE Yıldız Plaza No:69 Ataşehir , İstanbul, Türkiye

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz  Yıldız İnşaat Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

• Yıldız İnşaat Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti tarafından edinilen kişisel verileriniz, Yıldız İnşaat ’ın  Hazine Ve Maliye Bakanlığı,  Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ,

• Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 • Yıldız İnşaat tarafından bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

• Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

• Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

• Yıldız İnşaat‘ın taraf olduğu sözleşmelerin Yıldız İnşaat tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

 • Yıldız İnşaat ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla, 

• Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Yıldız İnşaat tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,

• Çalışanların, misafirlerin ve Yıldız İnşaat ’a ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,

•Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Yıldız İnşaat ’ın insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

 • Yıldız İnşaat bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

 • Yıldız İnşaat ’ın halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,

 • Yıldız İnşaat ’ın ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 • Yıldız İnşaat ’ ın kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,

• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

• Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

• Yıldız İnşaat’a iletmiş olduğunuz yahut Yıldız İnşaat tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla Hazine Ve Maliye Bakanlığı,  Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişiliklerine,

• Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

• Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

• Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Yıldız İnşaat bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

• Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla Yıldız İnşaat’e bağlı iştirak şirketlerine,

 • Şirketimizin ve iştiraklerimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

• Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurt dışında kurulu teknoloji şirketlerine,

 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Yıldız İnşaat’a bağlı şirketlere, şirketimiz Yıldız İnşaat ve Yıldız İnşaat ’e bağlı şirketlerin iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,

 • Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Yıldız İnşaat ’e bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

• Sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıslardan hukukçulara, bankacılara, kargo şirketlerine, denetim şirketlerine, müfettişlere, turizm şirketlerine, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Yıldız İnşaat’ ın bünyesindeki diğer şirketlere gerekli olduğu ölçüce de veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılacaktır.

   Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Yıldız İnşaat sorumlu değildir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Yıldız İnşaat adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. 

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Yıldız İnşaat ’in hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

  1. İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

Yıldız İnşaat bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin Yıldız İnşaat Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti.’nin, Ferhatpaşa Mah.Ferhatpaşa Yolu Cad. SDE Yıldız Plaza No:69 Ataşehir , İstanbul, Türkiye adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayet yoluna gidebilirler.